Laatste update 24 juni 2021
Contacteer ons: info@vbsmoerkerke.be | An Goegebeur - 0476 51 30 51 | Moerkerke - 050 50 09 66 | Sint-Rita 050 50 18 34
Terug

Schoolvisie

We willen een school zijn… waarin we verantwoord opvoeden.

Verantwoord opvoeden op de basisschool houdt in dat de talenten die in het kind verscholen zitten, tot ontwikkeling kunnen komen. Onze school geeft het kind de kans zich op intellectueel, sociaal, motorisch en esthetisch vlak te ontplooien.

Het kind wordt aangesproken op zijn verstand, zijn wil, zijn vrijheid, zijn fantasie, zijn gevoel, zijn lichaam, en op wat het diepste in hem leeft.
Vertrekkend vanuit een realistische ervaring van het kind met zichzelf en de omgeving willen wij bij het kind een stevige BASIS helpen leggen voor zijn persoonlijke ontplooiing. De school creëert een kader waarbinnen de waarden eerbied, respect, beleefdheid, verdraagzaamheid, omgaan met anderen en de Andere, verstevigd worden in een zekere strenge maar liefdevolle sfeer.

Onze school is een thuis voor het kind. De school en de klas moeten de kleine gemeenschap vormen waar het kind zich goed voelt. De band met het gezin wordt dan ook als erg belangrijk ervaren. De school en het gezin moeten over dezelfde opvoedingsgedachte beschikken om tot een volledige en veelzijdige ontplooiing van elk kind te kunnen komen.

De school moet een degelijke basiskennis meegeven. Het verzamelen van kennis en vaardigheden met het oog op latere studies gekoppeld aan het “leren leren” start in de basisschool. Onze betrokkenheid is zeer groot. We communiceren en reflecteren heel vaak in team over het schoolgebeuren in het belang van de leerlingen.

De volledige visie wordt ondersteund en gedragen door het team.

We willen een school zijn… waarin gewerkt wordt aan waarden.

In het verlengde van de stichters van onze Vrije Basisschool en in opdracht van de vele zusters die er een jarenlange traditie opbouwden, wil onze school zorg dragen voor elk individueel kind. Ze wil daarbij speciale aandacht en zorg voor de minderbedeelden en voor de kinderen die moeilijk studeren.

Uitgaande van dit erfgoed moet een basisschool een leefgemeenschap zijn, een miniwereld waarin diverse waarden door de kinderen en de leerkrachten daadwerkelijk beleefd worden:

 • verdraagzaamheid, zorgzaam met elkaar omgaan
 • solidariteit met prioriteit voor de zwakken
 • respect voor de eigenwaarde van mens en milieu
 • openheid in communicatie
 • dienstbaarheid
 • elkaars mening leren waarderen
 • eenheid in verscheidenheid
 • op een beleefde manier eigen mening uiten

De klas is als een “leefgemeenschap” waar kinderen de waarden aanleren, waar ze bijgestuurd kunnen worden om verder tot ontwikkeling te kunnen komen.

Als directie en leerkrachten willen wij eerlijk zijn tegenover de ouders, problemen willen wij uitpraten waarbij wij steeds het beste voor het kind beogen.

We willen een school zijn… met christelijke inspiratie.

De christelijke school moet de fundamentele waarden van het geloof doorgeven aan de kinderen op een boeiende manier en in verstaanbare taal. Zo helpen we de kinderen zoeken naar een antwoord op belangrijke levensvragen. Het evangelie en het leven van Jezus vormen een goede basis voor het leven. Dit alles moet gestalte krijgen in de klas en op school. Je kunt het ook zien dat wij een christelijke school zijn: we geven catechese een plaats, er zijn gebedsvieringen en eucharistievieringen. Christelijke waarden zetten we voorop.

We willen een school zijn… met kwaliteitsonderwijs.

 • We onderwijzen taal en wiskunde op een degelijke manier.
 • Kennis, vaardigheden en attitudes worden in betekenisvolle contexten aangeboden en vanuit samenhangende gehelen.
 • We beogen een integratie van het geleerde in de persoon van de leerling: we vinden het belangrijk dat onderwijs niet op zichzelf staat maar steeds een transfer beoogt naar het leven buiten de klas.
 • In ons aanbod is een logische samenhang te vinden, we bouwen voort op wat kinderen al beheersen.
 • Er is verticale doorstroming.
 • Bij de verwerking van leerstof hoort soms huiswerk.
 • De kinderen leren hun eigen talenten kennen en gebruiken en leren rekening houden met hun zwaktes.
 • We leren de kinderen samenwerken in groep. (homogeen en heterogeen)
 • De kinderen worden aangeleerd om te “leren studeren”.
 • De kinderen leren zich verdraagzaam, maar met een zelfzekere persoonlijkheid op te stellen.
 • Sociale vaardigheden vinden we belangrijk, ze worden verder ontwikkeld.
 • We geloven in de groeikansen van de kinderen.
 • We streven naar zorg op maat.
 • We werken als team samen want school maak je samen. We hebben als team een duidelijke visie en doelgerichtheid.

We willen een school zijn… waar diverse werkvormen aan bod komen.

 1. We zijn een sportieve school.
  Aan sport doen is belangrijk. De kinderen krijgen regelmatig de kans om zich te bewegen. Er worden sportactiviteiten en openluchtklassen georganiseerd.

 2. We zijn een creatieve school.
  We leren de kinderen ontdekken wat mooi is. Ze leren kunst te waarderen. We helpen hun talenten te gebruiken en hun gevoelens uit te drukken. Ze spelen zelf toneel en gaan toneel bekijken.

 3. We zijn een milieubewuste school.
  We leren de kinderen oog te hebben voor de natuur en zorg te dragen voor een gezond leefmilieu. Recent hebben we ons geëngageerd om mee te werken aan de klimaatbende. De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf! We gaan aan de slag in eigen school, en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe we echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

 4. We zijn een school in de wereld.
  We willen aandacht schenken aan wat nu gebeurt, dichtbij en veraf. We zetten ons in voor ontwikkelingslanden en voor hulpbehoevenden dichter bij ons.

We willen een school zijn… waar ouders welkom zijn.

 • De agenda in het lager is een dagelijks communicatiemiddel tussen leerkrachten en ouders.
 • Kleuters krijgen een “heen-en-weerschriftje” mee naar huis.
 • We organiseren ouder- en grootoudernamiddagen.
 • Op het eind van elk semester is er een ouderavond voor kleuter en lager.
 • Bij problemen worden de ouders onmiddellijk aangesproken.